Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE ZÁKAZNÍKOV E-SHOPU
podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
 
Obchodné meno: CMI spol. s r.o.   
Sídlo: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava
IČO: 35 733 853
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 16105/B
Zastúpený: Ing. Ján Kriška, konateľ
Ing. Branislav Kriška, konateľ
E-mailový kontakt: officesk@cmi.sk 
Telefonický kontakt: + 421 2 5263 1441
 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE POVERENEJ OSOBY
 
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Garbová
E-mailový kontakt: gdpr@cmi.sk 
Telefonický kontakt: + 421 2 5263 1442
(ďalej len „Zodpovedná osoba“)
 
Ochrana osobných údajov našich existujúcich ako aj potencionálnych zákazníkov je pre nás dôležitá. Tento informačný dokument vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobne údaje v rámci spoločnosti CMI spol. s r.o., so sídlom Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 733 853 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať buď priamo telefonicky na: + 421 2 5263 1442, e-mailom na: gdpr@cmi.sk, poštou na adrese Trenčianska 47, 821 09 Bratislava.
 
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby .
 
Aké osobné údaje o Váš spracúvame?
 
O zákazníkoch, ktorí sú fyzické osoby, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 
 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
O fyzických osobách, ktoré konajú v mene zákazníkov resp. zastupujú zákazníkov (právnické osoby), spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 
 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 
O účastníkoch bonusovej akcie Macushield, ktorú organizujeme, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 
 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť z našej strany kvalitné služby, resp. nami poskytované služby nebude možné poskytnúť vôbec.

Prečo spracúvame osobné údaje?
 
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • riadne vykonávať naše hlavné činnosti a to: 
  • poskytovanie, predaj a doručenie tovaru, ktorý ponúkame, v prípade záujmu zákazníkov o predmetný tovar,
  • poskytovanie a realizácia servisu, v prípade záujmu zákazníkov o predmetný servis;
 • vyhotovovať zmluvnú dokumentáciu v súvislosti s výkonom našich činností podľa predchádzajúceho bodu a riadne plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a Vami;
 • vykonávať marketingovú a reklamnú činnosť voči našim existujúcim ako aj potencionálnym zákazníkom.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zmluvy z našej strany v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
 
Právnym základom v prípade spracúvania e-mailovej adresy dotknutej osoby na účely zasielania newsletterov zo strany Prevádzkovateľa, je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, najviac na dobu 10 rokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
 
Osobné údaje našich potencionálnych ako aj existujúcich zákazníkov sprístupňujeme vždy len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. osobám, ktoré sú nami poverené na vykonanie úkonov súvisiacich s našou činnosťou, a to predovšetkým:
 • našim zamestnancom a obchodným zástupcom, za účelom riadneho výkonu našej činnosti, ktorá spočíva v poskytovaní služieb predaja tovaru a poskytovania služieb a servisu pre našich zákazníkov,
 • tretím osobám, ktorými sú osoby zabezpečujúce riadne doručenie objednaného tovaru našim zákazníkom.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako zákazník máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu. Takisto máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie ich spracúvania, pričom v prípade uplatnenia tohto práva, musíte odôvodniť jeho uplatnenie. Zároveň máte právo kedykoľvek Vami udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené vyššie.

Aké ďalšie informácie potrebujete vedieť?

Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, a preto ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade uzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami nie je možné.

Neudelenie súhlasu na spracúvanie Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania newsletterov, nebude mať za následok neuzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES SÚBOROV PRI PREHLIADANÍ WEBU 

 

Čo je súbor cookie?

Jedná sa o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využívá sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú využívané naše stránky.

Vďaka cookie súborom dokážeme od seba odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov a prispôsobiť tak obsah konkrétnym preferenciám.

 

Akým spôsobom sa cookies využívajú?

Cookies môžeme obvykle spracovávať len s vaším súhlasom. Výnimkou sú však nutné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť webových stránok. K tomuto typu cookies nepotrebujeme váš súhlas a nie je možné ho ani odmietnuť.

Analytické cookies slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Umožňujú nám meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. S ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ používanie analytických cookies vo vašom prehliadači vypnete, strácame možnosť analýzy výkonu a následnej optimalizácie nášho webu.

Marketingové cookies nám umožňujú zobrazovať vám obsah a reklamy podľa údajov, ktoré sú o vás dostupné. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby presne podľa vašich potrieb a záujmov.

 

Ako dlho budeme cookies spracovávať?

Nutné cookies sú ukladané a zachované na nevyhnutne dlhú dobu pre správnu funkčnosť webu. Marketingové a analytické cookies sa uchovávajú na rôzne dlhú dobu a na ich zoznam sa môžete pozrieť v tabuľke nižšie. Svoj súhlas s cookies môžete kedykoľvek odvolať, alebo upraviť svoje preferencie.

Na našich stránkách spracovávame tieto cookies:

Zdroj

Cookies

Typ

Trvanie

Viac informácií

Google Ads

_gads

Marketingové

13 mesiacov

ODKAZ

Google Analytics

_gac_

Analytické

90 dní

_ga

Analytické

2 roky

_gid

Analytické

1 deň

_gat

Analytické

1 minúta

_gcl_

Analytické

90 dní

Facebook

_fbc

Marketingové

3 mesiace

ODKAZ

_fbp

Marketingové

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)

sid

Marketingové

1 mesiac

ODKAZ

udid

Marketingové

 

 

Hotjar

_hjFirstSeen

Analytické

30 minút

ODKAZ

_hjIncludedInPageviewSample

Analytické

2 minúty

_hjAbsoluteSessionInProgress

Analytické

30 minút

_hjIncludedInSessionSample

Analytické

2 minúty

_hjSessionUser

Analytické

1 rok

_hjSession_

Analytické

30 minút

Google Recaptcha

_GRECAPTCHA

Nutné

6 mesiacov

 

Název firmy

PHPSESSID

Nutné

Návšteva

 

Mailchimp

_abck

Nutné

1 rok

ODKAZ

bm_sz

Nutné

4 hodiny

_mcid

Nutné

1 rok

ak_bmsc

Nutné

2 hodiny

Heureka

heureka_uzt

Nutné

1 hodina

ODKAZ

heureka_uz

Nutné

1 hodina

heureka_resc

Analytické

7 dní

Ecomail

_sp_id.cbac

Marketingové

Návšteva

ODKAZ

_sp_ses.cbac

Marketingové

Návšteva

Srovnáme

__srovname_referrers

Analytické

1 deň

ODKAZ

__srovname_uid

Analytické

4 mesiace

 

Popis použitia cookies jednotlivých služieb tretích strán

Google Ads
Google Ads používá súbory cookies na zobrazovanie personalizovaných reklám.

Google Analytics
Google Analytics používá cookies na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú web a na tvorbu analytických správ. Zhromaždené údaje, vrátane počtu návštevníkov, zdroje, odkiaľ pochádzajú a stránok sa ukladajú v anonymnej podobe. Súbory cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

Facebook
Súbor cookie používaný sociálnou sieťou Facebook na zasielanie reklám, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)
Sledovanie konverzií v rámci služieb Seznamu. Sú používáné na účely štatistických správ na účet Sklik. Tieto štatistiky nám hovoria, koľko bolo užívateľov, ktorí klikli na reklamu Sklik a otvorili webovú stránku, ktorá obsahuje značku na meranie konverzií.

Smartsupp
Zaznamenává ID užívateľa a automatické správy pre chat aplikácie Smartsupp.

Hotjar
Zaznamenává údaje o návšteve pre systém Hotjar, pomocou ktorého zlepšujeme UX.

Google Recaptcha
Na identifikáciu robotov a útokov na webové stránky.

Názov firmy
Na zaistenie funkčnosti stránok.

YouTube
YouTube používá súbory cookies na sledovanie informácií o vložených YouTube videách na webe, ukladanie preferencií videoprehrávača užívateľa pomocou zabudovanej videoaplikáce YouTube, vedenie štatistík a na identifikáciu zariadenia užívateľa.

Leady
Nástroj Leady využívá cookies na identifikáciu firem, ktoré navštívili naše webové stránky. Aplikácia Leady nepriraďuje návštevy ku konkrétnym osobám či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzeným alebo akciovým spoločnostiam. Aplikácia Leady teda neobsahuje osobné údaje, ani ich nespracováva.

Mailchimp
Mailchimp používa súbory cookies na rozoznávanie bežných užívateľov od robotov, správu odberateľov newslettrov, identifikáciu nových odberateľov a zobrazenie pop-up okna. Služba Mailchimp slúži na rozosielanie hromadných e-mailov a online marketing.

Heureka
Slúží na komunikáciu s portálom Heureka.sk a na vyhodnocovanie výkonu.

Ecomail
Unikátne ID pre službu Ecomail.

Srovnáme.cz
Unikátne ID pre službu Srovname.cz

 

Nastavenie cookies

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie. Cookies môžete povoliť len pre určité stránky. Máte možnosť jednoducho zakázať spracovávanie cookies, a to prostredníctvom svojho prehliadača.

Viac k jednotlivým prehliadačom a vymazaniu/blokovaniu cookies nájdete tu:

Pamätajte si, že nastavenie je potrebné previesť na každom vašom zariadení (telefón, tablet, počítač) zvlášť.