Prehlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE ZÁKAZNÍKOV E-SHOPU
podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
 
Obchodné meno: CMI spol. s r.o.   
Sídlo: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava
IČO: 35 733 853
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 16105/B
Zastúpený: Ing. Ján Kriška, konateľ
Ing. Branislav Kriška, konateľ
E-mailový kontakt: officesk@cmi.sk 
Telefonický kontakt: + 421 2 5263 1441
 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE POVERENEJ OSOBY
 
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Garbová
E-mailový kontakt: gdpr@cmi.sk 
Telefonický kontakt: + 421 2 5263 1442
(ďalej len „Zodpovedná osoba“)
 
Ochrana osobných údajov našich existujúcich ako aj potencionálnych zákazníkov je pre nás dôležitá. Tento informačný dokument vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobne údaje v rámci spoločnosti CMI spol. s r.o., so sídlom Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 733 853 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať buď priamo telefonicky na: + 421 2 5263 1442, e-mailom na: gdpr@cmi.sk, poštou na adrese Trenčianska 47, 821 09 Bratislava.
 
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby .
 
Aké osobné údaje o Váš spracúvame?
 
O zákazníkoch, ktorí sú fyzické osoby, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 
 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
O fyzických osobách, ktoré konajú v mene zákazníkov resp. zastupujú zákazníkov (právnické osoby), spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 
 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 
O účastníkoch bonusovej akcie Macushield, ktorú organizujeme, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 
 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť z našej strany kvalitné služby, resp. nami poskytované služby nebude možné poskytnúť vôbec.

Prečo spracúvame osobné údaje?
 
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • riadne vykonávať naše hlavné činnosti a to: 
  • poskytovanie, predaj a doručenie tovaru, ktorý ponúkame, v prípade záujmu zákazníkov o predmetný tovar,
  • poskytovanie a realizácia servisu, v prípade záujmu zákazníkov o predmetný servis;
 • vyhotovovať zmluvnú dokumentáciu v súvislosti s výkonom našich činností podľa predchádzajúceho bodu a riadne plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a Vami;
 • vykonávať marketingovú a reklamnú činnosť voči našim existujúcim ako aj potencionálnym zákazníkom.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zmluvy z našej strany v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
 
Právnym základom v prípade spracúvania e-mailovej adresy dotknutej osoby na účely zasielania newsletterov zo strany Prevádzkovateľa, je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, najviac na dobu 10 rokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
 
Osobné údaje našich potencionálnych ako aj existujúcich zákazníkov sprístupňujeme vždy len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. osobám, ktoré sú nami poverené na vykonanie úkonov súvisiacich s našou činnosťou, a to predovšetkým:
 • našim zamestnancom a obchodným zástupcom, za účelom riadneho výkonu našej činnosti, ktorá spočíva v poskytovaní služieb predaja tovaru a poskytovania služieb a servisu pre našich zákazníkov,
 • tretím osobám, ktorými sú osoby zabezpečujúce riadne doručenie objednaného tovaru našim zákazníkom.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako zákazník máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu. Takisto máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie ich spracúvania, pričom v prípade uplatnenia tohto práva, musíte odôvodniť jeho uplatnenie. Zároveň máte právo kedykoľvek Vami udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené vyššie.

Aké ďalšie informácie potrebujete vedieť?

Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, a preto ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade uzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami nie je možné.

Neudelenie súhlasu na spracúvanie Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania newsletterov, nebude mať za následok neuzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.